ΣΚΟΠΟΣ

 

1. Σκοποί της εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή και εμπορία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εκπομπών.

β. Η δημιουργία, ο εξοπλισμός, η οργάνωση και η εκμετάλλευση ειδικών χώρων (studios) για την παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων.

γ. Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και της δημοσιογραφίας.

δ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στα μυστικά της δημοσιογραφίας νέων συντακτών και νέων ρεπόρτερς, καθώς επίσης και η διδασκαλία της τέχνης της δημοσιογραφίας σε ιδρύματα ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης μεσαίας, ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας.

ε. Η παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία των αντιστοίχων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

στ. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο είτε μέσω του Διαδικτύου (internet), ή με απευθείας σύνδεση.

ζ. Η έκδοση ημερησίων εφημερίδων (πρωινών και απογευματινών), η έκδοση εβδομαδιαίων εφημερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους εντύπου γενικού ή ειδικού περιεχομένου.

η. Η συγγραφή, μετάφραση και επιμέλεια κάθε είδους εντύπου.

θ. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας.

ι. Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

ια. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των εκδόσεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και τις υπηρεσίες συμβούλων στους ανωτέρω χώρους.

ιβ. Η εν γένει εμπορία και διανομή όλων των ανωτέρω προϊόντων είτε απευθείας είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών και συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως.

ιγ. Η παραγωγή επιγραμμικών (on-line) εφημερίδων και άλλου επιγραμμικού (on-line) περιεχομένου.

ιδ. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες.

ιε. Η έκδοση εντύπων περιοδικών κάθε είδους.

ιστ. Η έκδοση λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών που διατίθεται σε συσκευασία ή που κατεβάζεται (downloaded) από το internet.

ιζ. Η υποστήριξη εκδηλώσεων, προβολών, εκθέσεων, συμποσίων, ομιλιών, διαλέξεων ή ημερίδων με χαρακτήρα επιμορφωτικό, ενημερωτικό, επιστημονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα καθώς και η οργάνωση τους.

ιη. Η διοργάνωση άλλων δημοσίων εκδηλώσεων με χαρακτήρα επιμορφωτικό, ενημερωτικό και καθοδηγητικό σε θέματα πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου.